اقتصادی

انفاق

انفاق

مقدمه | راه علاج و مانع ایجاد فاصلهٔ طبقاتی در جامعه

احسان

احسان

نیکی یک‌طرفه با آهنگ خدایی | در نظر گرفتن حق معلوم برای سائل و محروم

تأمین اجتماعی

تأمین اجتماعی

تمایل به مادیات خداوند فرموده که اشتباه است اگر انسانی دارای نعمت می‌شود، خیال کند خدا او را گرامی داشته. و اشتباه است وقتی‌ انسان دچار کمبود می‌شود، خیال کند…