حضرت آدم

حضرت آدم ۲

حضرت آدم ۲

مرور گذشته در برنامهٔ گذشته در مطلع بحث‌مان که تلاشی خاضعانه برای شناخت آدم و حوّا(ع) در قرآن -یا چون قرآن اسم حوّا را ذکر نفرموده، آدم(ع) و همسرش در…
حضرت آدم ۱

حضرت آدم ۱

تلاشی خاضعانه برای شناخت آدم و حوّا(ع) در قرآن کریم