سیاسی

امامت

امامت

امامت، پذیرش مرکزیت در اسلام و تمرکز مسلمانان خواهان حاکمیت

رهبران مکتب توحید

رهبران مکتب توحید

در متن جامعه رهبران مکتب توحید در بین مردم‌اند و از مردم هم نیرو می‌گیرند و نیروهای مردم را کنترل می‌کنند، جهت می‌دهند و هدایت می‌کنند. رهبران مکتب توحید مثل…